?

Log in

No account? Create an account
Worte und Wörter
劉魁一西夏文書法作品集 
5th-May-2008 12:16, Mon
《刘魁一西夏文书法作品集》(四卷本) / 专著 刘魁一[书]。― 银川:宁夏人民出版社、2006年5月。 [《劉魁一西夏文書法作品集》]
Liu Kuiyi Xixia wenshu fa zuopin ji (4 juan ben) / zhuanzhu Liu Kuiyi [shu]. - Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe, 2006.

劉魁一西夏文書法作品集劉魁一西夏文書法作品集'

刘魁一《西夏文书法作品选》― 银川:宁夏人民出版社、2006年5月。― 136 pp. [劉魁一《西夏文書法作品選》]
Liu Kuiyi Xixia wenshu fa zuopin xuan. - Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe, 2006. - 136 pp.
ISBN: 7-227-03159-4, 定价: 445.00元

刘魁一《西夏文化与书法管见》― 银川:宁夏人民出版社、2006年5月。― 97 pp. [劉魁一《西夏文化與書法管見》]
Liu Kuiyi Xixia wenhua yu shufa guanjian. - Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe, 2006. - 97 pp.
ISBN: 7-227-03159-4, 定价: 335.00元

刘魁一《小楷番汉合时掌中珠》― 银川:宁夏人民出版社、2006年5月。― 112 pp. [劉魁一《小楷番漢合時掌中珠》]
Liu Kuiyi Xiaokai 'Fan Han heshi zhang zhong zhu'. - Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe, 2006. - 112 pp.
ISBN: 7-227-03159-4, 定价: 385.00元

刘魁一《小楷西夏谚语集(新集锦合辞)》― 银川:宁夏人民出版社、2006年5月。― 119 pp. [劉魁一《小楷西夏諺語集(新集錦合辭)》]
Liu Kuiyi Xiaokai Xixia yanyu ji (Xin ji jin he ci). - Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe, 2006. - 119 pp.
ISBN: 7-227-03159-4, 定价: 415.00元

劉魁一西夏文書法作品集
This page was loaded Apr 20th 2019, 12:53 am GMT.